Новини

Информация за сключен административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-10243-С01 за изпълнение
на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата
на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. …  Виж още